Regulamin | Twój Bohater
Menu Zamknij

Regulamin

§ 1.
Definicje

1. Portal – strona internetowa oraz jej podstrony znajdujące się pod adresem http://twojbohater.pl.
2. Regulamin – niniejszy zbiór zasad regulujących zasady korzystania z Portalu.
3. Usługodawca – Lidia Kotowska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Twój Bohater Lidia Kotowska, ul. Obornicka 38/2, 02-953 Warszawa, NIP 5211634750, REGON 364214265.
4. Klient – osoba, która złożyła Zapytanie Ofertowe lub zarejestrowany użytkownik Portalu będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną, albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
5. Obdarowany – osoba fizyczna wskazana przez Klienta w Zamówieniu, w stosunku do której mają być świadczone Usługi. Obdarowany może być Klientem.
6. Bohater – osoba publicznie znana, np. artysta, sportowiec, celebryta.
7. Usługi – usługi będące w ofercie handlowej Usługodawcy, których przedmiotem jest m.in. organizacja kontaktu Bohatera z Klientami.
8. Zapytanie ofertowe – zgłoszenie zamiaru zakupu Usług przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zapytania o Termin znajdującego się na Portalu.
9. Zamówienie – złożenie przez Klienta zlecenia na wykonanie Usług o treści ustalonej wcześniej z Usługodawcą w wyniku złożonego Zapytania ofertowego.
10. Umowa – umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem w wyniku złożonego i przyjętego do realizacji Zamówienia, a której przedmiotem jest nabycie Usług. Integralną częścią Umowy jest Regulamin oraz Zamówienie.
11. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych w Polsce za wolne od pracy.
12. Cookies – pliki cookies stosowane w Portalu.

§ 2.
Postanowienia ogólne

1. Usługodawca jest właścicielem oraz administratorem Portalu.
2. Portal jest ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników, choć jest dedykowany dla konsumentów.
3. Regulamin określa zasady sprzedaży Usług za pośrednictwem Portalu, które nabywane są przez Klienta na odległość na podstawie Umowy.
4. Portal prowadzony jest w celu umożliwienia Klientom dokonywania zakupów Usług.
5. Usługi nabywane za pośrednictwem Portalu są odpłatne.
6. Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług nabywanych za pośrednictwem Portalu określane jest indywidualnie w Umowie zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Klientem, podane są w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
7. Zapisy niniejszego Regulaminu nie naruszają wynikających z przepisów prawa uprawnień Klientów będących konsumentami. Zapisy Regulaminu należy uznać za nieważne w przypadku ich rozbieżności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W takim wypadku zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa.
8. O aktualnej treści Regulaminu Klient zostanie powiadomiony podczas składania Zamówienia. Klient każdorazowo, dokonując Zamówienia zobowiązany jest do zapoznania się z treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu. Odmowa akceptacji treści Regulaminu jest równoznaczna z rezygnacją ze złożenia Zamówienia.
9. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione przez Usługodawcę, z tym zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian (na podstawie złożonych i przyjętych do realizacji Zamówień) są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
10. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Klientów korzystających z Portalu.

§ 3.
Procedura składania i realizacji Zamówień

1. Wstępnym warunkiem zawarcia i realizacji Umowy za pośrednictwem Portalu jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta Formularza Zapytania o Termin udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Portalu. Formularz Zapytania o Termin jest dostępny po kliknięciu pola „Zapytaj o Termin” na profilu danego Bohatera. Prawidłowo wypełniony i wysłany Formularz Zapytania o Termin stanowi Zapytanie ofertowe.
2. Usługodawca po otrzymaniu Zapytania ofertowego w razie potrzeby podejmie próbę kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-mail z Klientem w celu doprecyzowania jego treści. Brak możliwości skontaktowania się z Klientem pod wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail w ciągu 5 Dni roboczych może skutkować anulowaniem Zapytania ofertowego.
3. Po przyjęciu Zapytania ofertowego do realizacji Usługodawca podejmie próbę kontaktu z Bohaterem w celu ustalenia możliwości świadczenia Usług na rzecz Obdarowanego.
4. W przypadku, gdy świadczenie Usług będzie niemożliwe zgodnie z treścią oraz terminem wskazanym w Zapytaniu ofertowym Klient zostanie poinformowany o tym fakcie przez Usługodawcę w formie telefonicznej lub za pośrednictwem e-mail. Procedurę składania Zamówienia uznaje się za zakończoną.
5. W przypadku, gdy świadczenie Usług będzie możliwe zgodnie z treścią oraz terminem wskazanym w Zapytaniu ofertowym, albo świadczenie Usług będzie możliwe w innym terminie lub zakresie Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta oraz prześle za pośrednictwem e-mail ofertę zawierającą: proponowaną datę i godzinę kontaktu z Bohaterem, wynagrodzenie Usługodawcy oraz tekst Umowy (w formacie .docx lub .pdf). Oferta jest ważna 5 Dni roboczych od dnia wysłania wiadomości e-mail przez Usługodawcę.
6. W celu realizacji Zapytania ofertowego, w terminie określonym w ust. 5, Klient zobowiązany jest potwierdzić Usługodawcy (biuro@twojbohater.pl):
a) oświadczenie o akceptacji oferty oraz treści Umowy, albo
b) propozycję innego terminu (dzień lub godzina) kontaktu z Bohaterem lub inne zastrzeżenia w zakresie oferty – w takim przypadku po kontakcie z Bohaterem Usługodawca prześle nową ofertę (procedura określona w ust. 5 i 6 znajduje zastosowanie), albo prześle oświadczenie o braku możliwości świadczenia Usług zgodnie z Zapytaniem ofertowym.
7. W przypadku określonym w ust. 6 lit. a Usługodawca prześle na adres e-mail Klienta dane do logowania na indywidualnym profilu Klienta na Portalu.
8. W celu realizacji Zapytania ofertowego Klient zobowiązany jest w terminie 5 Dni roboczych od dnia wysłania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7, zalogować się na swoim profilu na Portalu, wypełnić formularz zamówienia w celu doprecyzowania treści Zamówienia (dane niezbędne do odbycia kontaktu z Bohaterem) oraz poprzez zaznaczenie właściwych pól złożyć oświadczenie o:
a) akceptacji Umowy oraz Regulaminu;
b) wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych swoich oraz Obdarowanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016.922) w celu realizacji Zamówienia i prawidłowego świadczenia Usług przez Usługodawcę, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, w tym również roszczeń jakie mogą powstać w przyszłości.
W celu zakończenia procesu składania Zamówienia po zaznaczeniu właściwych pól Klient powinien kliknąć na pole akceptacji oraz dokonać płatności całej kwoty wynagrodzenia Usługodawcy na rachunek bankowy wskazany na profilu Klienta (przelew bankowy, z możliwym wykorzystaniem metod płatności online dostępnych na Portalu).
9. Zamówienie uważa się za złożone z momentem wykonania przez Klienta procedury określonej w ust. 8.
10. Niezwłocznie po odnotowaniu płatności kwoty wynagrodzenia na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 8, Usługodawca prześle na adres e-mail Klienta link do wirtualnego pokoju konferencyjnego, poprzez który odbędzie się kontakt z Bohaterem (w przypadku wideo rozmowy lub audio rozmowy z Bohaterem).
11. W przypadku wskazanym w ust. 4, w przypadku braku akceptacji treści Zamówienia w sposób określony w ust. 6 lub 8 lub w przypadku braku płatności w sposób określony w ust. 8, Zapytanie ofertowe uważa się za anulowane, a Klient nie zostanie z tego tytułu obciążony żadnymi kosztami.
12. W przypadku gdy po przyjęciu Zamówienia do realizacji świadczenie Usług stanie się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, np. choroba Bohatera, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany warunków Zamówienia w zakresie formy lub terminu jego wykonania.
13. W przypadku zaistnienia zdarzenia opisanego w ust. 12, Usługodawca powiadomi niezwłocznie Klienta na adres poczty elektronicznej podanej w zamówieniu najpóźniej w ciągu 3 Dni roboczych od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyn uniemożliwiających realizację Usług zgodnie z Zamówieniem. Jeżeli możliwe jest wykonanie Usługi w innym zakresie lub terminie Usługodawca poinformuje jednocześnie Klienta o tym fakcie. Klient ma w takim przypadku prawo zaakceptować zmienione warunki Zamówienia, albo odstąpić od Umowy, o czym powinien powiadomić Usługodawcę w formie elektronicznej na następujący adres e-mail Usługodawcy: biuro@twojbohater.pl – nie później niż w ciągu 3 Dni roboczych od otrzymania powiadomienia o zmianie. W takim przypadku Usługodawca zwróci Klientowi w ciągu 7 dni zapłacone wynagrodzenie związane z realizacją Zamówienia. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została płatność.
14. Klient zobowiązany jest uprzedzić Usługodawcę w formie telefonicznej, za pomocą SMS lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail Usługodawcy: biuro@twojbohater.pl o nieobecności lub innej przyczynie leżącej po stronie Klienta lub Obdarowanego uniemożliwiającej wykonywanie Usług określonych w Umowie w terminie określonym w Zamówieniu, nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem Zamówienia. W przypadku terminowego zgłoszenia Usługodawca ustali z Klientem inny termin realizacji zlecenia. Brak informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, w terminie tam określonym, oznacza, że Zamówienie jest w dalszym ciągu ważne i przyjęte do realizacji w założonym terminie.
15. Po realizacji Usług, w terminie do 7 dni niezbędnym na dokonanie edycji, Usługodawca prześle Klientowi nagranie kontaktu z Bohaterem w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta (format pliku: .mp4), z zastrzeżeniem § 4 ust. 5.

§ 4.
Usługi

1. Kontakt Bohatera z Obdarowanym będzie odbywać się w szczególności w następującej formie:
• wideo rozmowa z Obdarowanym,
• spersonalizowane nagranie wideo  dedykowane dla Obdarowanego,
• innej formie uzgodnionej z Klientem.
2. Usługodawca gwarantuje, że Usługi zostaną wykonane osobiście przez Bohatera.
3. Czas trwania kontaktu Bohatera z Obdarowanym wynosi kilka minut, jednakże nie jest on sztywno określony i zależy w szczególności od indywidualnego przebiegu rozmowy z Bohaterem, inwencji Bohatera, itp.. Klient nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.
4. Obdarowany podczas kontaktu z Bohaterem zobowiązany jest do zachowania zasad kultury i dobrego wychowania, tzn. w szczególności: powstrzymania się od używania słownictwa powszechnie uznawanego za wulgarne lub obraźliwe, powstrzymania się od zachowań: noszących znamiona agresji, godzących w dobre imię lub prywatność drugiej osoby lub uznawanych powszechnie za nieprzyzwoite lub natrętne.
5. W przypadku, gdy zachowanie Obdarowanego nosi znamiona określone w ust. 4 Bohater ma prawo do natychmiastowego zakończenia wideo lub audio rozmowy, w miarę możliwości po uprzednim ostrzeżeniu. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim Usługodawca zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, a Klient (oraz Obdarowany) traci prawo do otrzymania nagrania z kontaktu z Bohaterem, o którym mowa w § 3 ust. 15.
6. W przypadku przerwania połączenia z przyczyn niezależnych od Usługodawcy lub Bohatera, w szczególności z przyczyn technicznych, Bohater zobowiązany jest na mocy umowy zawartej z Usługodawcą do niezwłocznego podjęcia trzech (3) prób nawiązania powtórnego połączenia z Obdarowanym. W przypadku niemożliwości ponownego połączenia z Obdarowanym w ciągu 30 minut od momentu zerwania połączenia Usługodawca w porozumieniu z Klientem ustali inny termin wykonania Zamówienia.
7. Usługodawca oświadcza, a Klient przyjmuje do wiadomości, że rozmowy audio oraz wideo z Bohaterem są nagrywane. Obdarowany posiada prawo odmowy jej nagrywania poprzez rozłączenie się, o czym zostanie poinformowany podczas kontaktu z Bohaterem (w przypadku niepełnoletnich Obdarowanych decyzja o odmowie nagrywania i rozłączeniu się może zostać podjęta przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekuna prawnego Obdarowanego). W przypadku określonym w zdaniu poprzednim Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości.
8. Rozmowy audio oraz wideo rozmowy z Bohaterem będą prowadzone za pośrednictwem wirtualnego pokoju konferencyjnego, którego adres internetowy (link) zostanie Klientowi przesłany przez Usługodawcę.
9. W przypadku gdy Obdarowany nie zaloguje się do wirtualnego pokoju konferencyjnego w ciągu 15 minut od zalogowania się Bohatera w dacie i godzinie ustalonej w Zamówieniu, Bohater ma prawo wylogować się z wirtualnego pokoju konferencyjnego a Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości.
10. Rozmowy audio oraz wideo rozmowy będą prowadzone przez Bohatera w otoczeniu gwarantującym dobrą jakość połączenia (dobry zasięg sieci komórkowej lub wi-fi, ciche otoczenie).
11. Rozmowy audio oraz wideo rozmowy z Bohaterem mogą być prowadzone przez Obdarowanego przez: telefon komórkowy, tablet, komputer osobisty spełniające minimalne wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Klient odpowiedzialny jest za zapewnienie Obdarowanemu, w dacie i godzinie wykonania Zamówienia, dostępu do aktywnego sprzętu spełniającego minimalne wymagania techniczne wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu.
12. Spersonalizowane nagrania wideo dedykowane dla Obdarowanego mają formę elektroniczną, w postaci pliku w formacie mp4.
13. Przedmiotem nagrania wideo lub nagrania głosowego dedykowanego dla Obdarowanego może być w szczególności (w zależności od treści Zamówienia): rozmowa okolicznościowa, o charakterze motywacyjnym, złożenie życzeń Klientowi, opowiedzenie bajki lub dowcipu, przesłanie pozdrowień itp.
14. Obdarowany podczas korzystania z nagrania audio lub wideo rozmowy z Bohaterem (§ 3 ust. 15 Regulaminu) oraz podczas korzystania ze spersonalizowanych nagrań, o których mowa w ust. 1, zobowiązany jest do powstrzymania się od działań mogących naruszać prawa, wizerunek i dobre imię Bohatera, w szczególności jego dóbr osobistych oraz dóbr osobistych rodziny Bohatera w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Bohaterowi przysługiwać będzie prawo do żądania natychmiastowego usunięcia treści naruszających powyższe postanowienia oraz do podjęcia działań prawnych mających na celu dochodzenie stosownego zadośćuczynienia. Klient zobowiązany jest poinformować Obdarowanego o treści niniejszego ustępu.

§ 5.
Wymagania techniczne oraz Polityka Cookies

1. Do przeglądania i korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet.
2. Oprogramowanie Portalu współpracuje z popularnymi przeglądarkami internetowymi w tym w szczególności z: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari.
3. Korzystanie Portalu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie Cookies.
4. Zasady korzystania z Cookies zawarte są w Polityce Cookies zamieszczonej na Portalu.
5. Minimalne wymagania sprzętowe do przeprowadzenia wideo rozmowy lub audio rozmowy z Bohaterem określone zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 6.
Dane Klienta i Obdarowanego

1. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Portalu jest możliwe po uprzednim zarejestrowaniu się przez Klienta i podaniu danych niezbędnych do prawidłowej realizacji składanych za pośrednictwem Portalu Zamówień, świadczenia Usług i realizacji uprawnień wynikających z ewentualnych reklamacji. Klient podając dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach, o których mowa w zdaniu pierwszym i jednocześnie upoważnia Usługodawcę do przekazania danych innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji Zamówienia i pozostałych uprawnień, o których mowa w zdaniu pierwszym.
2. Dokonując rejestracji na Portalu Klient zobowiązany jest wskazać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
3. Składając Zamówienie Klient zobowiązany jest wskazać przynajmniej następujące dane Obdarowanego: imię i nazwisko, wiek, oraz numer telefonu lub adres e-mail, w zależności od rodzaju wybranej Usługi.
4. Poprzez złożenie Zamówienia Klient potwierdza, że posiada prawo do udostępnienia danych osobowych Obdarowanego.
5. Podanie danych osobowych przy rejestracji oraz przy składaniu przez Klienta Zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego świadczenia Usług oraz realizacji Umowy. Klient oraz Obdarowany mają prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
6. Usługodawca, w razie wątpliwości co do wskazanych przez Klienta danych, może wstrzymać realizację zamówienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości lub nieprawidłowości, o ile wątpliwości uniemożliwiają lub utrudniają realizację zamówienia.
7. Dokonując rejestracji w Portalu oraz każdorazowo składając Zamówienie Klient:
a. wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych swoich oraz Obdarowanego w bazie danych Usługodawcy i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016.922) w celu realizacji Zamówienia i prawidłowego świadczenia Usług przez Usługodawcę, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, w tym również roszczeń jakie mogą powstać w przyszłości;
b. wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych, w tym również w przyszłości, przez Usługodawcę innym podmiotom, w celach, o których mowa w pkt a;
c. może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
d. może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera na wskazany adres e-mail;
e. akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
8. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur w formie elektronicznej przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2016.710 ze zm.). Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Usługodawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
9. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta.
10. W przypadku Klienta będącego konsumentem faktura VAT zostanie wystawiona wyłącznie na jego żądanie złożone w terminie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach.

§ 7.
Majątkowe prawa autorskie

1. Usługodawcy przysługują majątkowe prawa autorskie do nagrań, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu.
2. Majątkowe prawa autorskie, o których mowa w ust. 1, nie są w żaden sposób ograniczone i obciążone prawami osób trzecich oraz nagrania te nie naruszają praw lub prawem chronionych dóbr osób trzecich.
3. Usługodawca na mocy Umowy udziela Klientowi nieograniczonego czasowo i terytorialnie niekomercyjnego (do użytku osobistego, niezwiązanego z działalnością zarobkową, w tym działalnością gospodarczą) prawa korzystanie z nagrań, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, wyłącznie w następującym zakresie: wyświetlanie na dowolnej ilości komputerów, zwielokrotnienie dowolną techniką oraz w jakiejkolwiek formie (na użytek własny).
4. Klientowi i Obdarowanemu w żadnym wypadku nie przysługuje prawo do dokonywania zmian w nagraniach, np. poprzez stworzenie adaptacji lub wykorzystania w innych dziełach jako kawałek całości.
5. Klientowi i Obdarowanemu nie przysługuje prawo przekazania (odpłatnego lub nieodpłatnego) prawa do korzystania z nagrań, w tym do udzielania sublicencji.
6. Prawo do korzystania z nagrań udzielone Klientowi nie obejmuje prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do nagrań.
7. Udzielenie prawa do korzystania z nagrań następuje odpłatnie, w ramach wynagrodzenia Usługodawcy z tytułu świadczonych Usług.
8. Udzielenie prawa do korzystania z nagrań następuje w momencie odbioru przez Klienta nagrania przesłanego zgodnie z § 3 ust. 15 Regulaminu i dla ważności jego udzielenia nie jest wymagane odrębne oświadczenie Usługodawcy.

§ 8.
Prawo odstąpienia

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), Klient będący konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, z tym zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy wskazanej w ust. 1 Klientowi będącemu konsumentem prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje jeżeli Usługa została w pełni wykonana.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient ma prawo złożyć:
• w formie elektronicznej na następujący adres e-mail Usługodawcy: biuro@twojbohater.pl
• w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu (decyduje data nadania pisma w placówce pocztowej).
4. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w formie elektronicznej prześle na adres e-mail Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5. Jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Usługodawcy należne jest wynagrodzenie w kwocie proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

§ 9.
Reklamacje

1. Jeżeli zamówiona Usługa została wykonana niezgodnie z Zamówieniem lub Umową, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu Usługi należy niezwłocznie przesłać do Usługodawcy zgłoszenie reklamacyjne drogą pisemną (na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu) lub drogą elektroniczną (adres e-mail: biuro@twojbohater.pl).
3. W zgłoszeniu reklamacji Klient powinien podać dane niezbędne do jej realizacji, tj.:
• dane Umowy (data, numer umowy);
• dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu;
• szczegółowy opis nieprawidłowości wraz z datą i okolicznościami ich stwierdzenia.
4. W przypadku oczywiście bezzasadnego zgłoszenia reklamacyjnego Klient zobowiązany jest ponieść ewentualne koszty związane z obsługą reklamacji przez Usługodawcę.
5. Rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z wszystkimi niezbędnymi do rozpatrzenia reklamacji danymi i wyjaśnieniami.
6. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Usługodawca poinformuje Klienta o sposobie jego realizacji lub odmowie uznania reklamacji na adres e-mail lub numer telefonu podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 10.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego.
2. Korzystanie z Portalu obywa się zgodnie z zasadami dotyczącymi plików cookies oraz dotyczącymi ochrony danych osobowych zamieszczonymi na Portalu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2016 r.

error: Przepraszamy, materiał niedostępny.